16 oktober 2016

Wie we zijn en wat we doen

Lions Club

Een Lions Club is een charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Deze zogeheten “serviceclubs” maken deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving. Wereldwijd telt de organisatie bijna 1,35 miljoen leden, waarmee ze ’s werelds grootste serviceorganisatie is. 192 landen tellen tezamen ruim 46.000 clubs.

Ontstaan

De eerste serviceclubs werden rond 1900 in de Verenigde Staten opgericht door mannen die zich inzetten voor goed burgerschap. Dit waren veelal ‘businessman’s circles’. Het was Melvin Jones (Fort Thomas (Arizona), 13 januari 1879 – Flossmoor (Illinois), 1 juni 1961) die in 1917 in Dallas (Texas) een groot aantal van die kringen bundelde tot de Association of Lions Clubs vanuit het idee dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een machtig potentieel kan vormen in het belang van een betere samenleving. Toen ook in Canada Lions Clubs werden opgericht, werd de naam veranderd in The International Association of Lions Clubs, tegenwoordig kortweg Lions International. Na de Eerste Wereldoorlog werden ook Lions Clubs buiten Noord-Amerika opgericht.

Motto “We serve”

Het internationale motto van alle Lions-activiteiten is ‘We Serve’. Met dit uitgangspunt proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d. Nederlandse Lions richten zich meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten en financiële ondersteuning van goede doelen. Steeds meer plaatselijke organisaties doen tegenwoordig een beroep op de Lionsclub in hun omgeving voor immateriële en materiële hulp. Naast persoonlijke inzet organiseren Lions allerlei activiteiten om fondsen te werven.

Elke Lionsclub een eigen stijl

Elke Lionsclub is autonoom in haar keuze hoe zij vorm en inhoud wil geven aan de Lions doelstellingen. De kracht van een Lionsclub is vooral dat de synergie van gebundelde vaardigheden en inzet van de leden altijd groter zal zijn dan de mogelijkheid van de individuele leden. Samen geeft men inhoud aan het internationale Lions motto ‘We Serve’.

De inzet van Lionsleden

Van iedere Lion wordt een actieve inzet verwacht om de clubdoelstellingen te realiseren. Daartegenover biedt de Club haar leden o.a. een brede oriëntatie in de wereld om ons heen, vriendschap, plezier en sfeer. Verder is er natuurlijk de voldoening om als club iets te doen voor bijvoorbeeld gehandicapten, jeugd, ouderen en anderen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Het is dan ook logisch dat elke club bij de werving van nieuwe leden zorgvuldig en selectief is: de toekomst en het succes van de club hangen er van af!

Nieuwe clubs

Jaarlijks worden er in Nederland gemiddeld zeven nieuwe Lionsclubs opgericht. Vaak wordt het voortouw genomen door een bestaande Lionsclub of door ex-leden van serviceclubs die de maximum leeftijdsgrens van veertig jaar hanteren (Junior Kamer, Tafelronde).

Lidmaatschap

Elke club heeft zijn eigen profiel. Men kan alleen op uitnodiging lid worden. Er is overigens niets op tegen dat iemand met interesse voor het lidmaatschap dit kenbaar maakt bij een van de plaatselijke Lionsclubs. Interesse in de samenleving, de wil om de handen uit de mouwen te steken en de mogelijkheid om belangeloos tijd te geven aan de inzet voor anderen, dat zijn de belangrijkste eigenschappen van een Lion.

Lionsclub Voorschoten

De Lionsclub Voorschoten is in 1963 opgericht. De clubbijeenkomsten vinden plaats elke 2e en 4e dinsdagavond van de maand (niet in de maanden juli en augustus). De vaste locatie is het Ambachts- en Baljuwhuis in de Voorstraat. Daar vinden ook de meeste eetbijeenkomsten plaats.
De club is actief in het organiseren van activiteiten om fondsen te werven waarmee initiatieven van andere organisaties financieel kunnen worden ondersteund. Zo zijn “verkoopmarkten” gehouden en zijn concerten en lezingen georganiseerd. Met de opbrengsten zijn doelen in de Voorschotense gemeenschap ondersteund en is ook bijgedragen aan internationale doelen (o.a.staarbestrijding en jongerenopvang in Oost-Europa).
Er wordt ook veel aandacht gegeven aan een interessant en gezellig programma voor de clubbijeenkomsten.

Lions doelstellingen

Om wat preciezer te zijn over wat van een Lion wordt verwacht, zijn doelstellingen geformuleerd. Deze worden over het algemeen gezien om Lions te inspireren.

  • Lions streven naar onderling begrip, overal ter wereld.
  • Lions hanteren zowel privé als in beroep hoge ethische en morele normen.
  • Lions bevorderen zo mogelijk de beginselen van goed overheidsbestuur en burgerzin.
  • Lions tonen actieve belangstelling voor het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de samenleving.
  • Lionsclubs werken aan onderlinge verbondenheid in kameraadschap en wederzijds begrip.
  • Lionsclubs bieden een ontmoetingsplaats voor vrije gedachtenwisseling over zaken van openbaar belang. Daarbij worden discussies over partijpolitieke en religieuze opvattingen bewust uitgesloten.
  • Lions willen met deze inzet en betrokkenheid dienstbaar zijn aan de samenleving, zonder het oogmerk van persoonlijke materiële voordelen.

Heb je interesse laat het ons weten